В света на програмирането на Python, конкурентността е мощен инструмент, който позволява едновременното изпълнение на множество задачи, което прави вашите програми по-ефективни и отзивчиви. Предполагам всеки е чувал, че Python е бавен език, но съществуват похвати, които да го направят значително по-бърз и ефективен. Разбира се, няма как да се сравни с езици от ниско ниво, но съществуват други предимства, които правят Python предпочитан избор в съвременния свят. Например леснотата за работа, четимостта, голям набор библиотеки и много още.

Един от начините за постигане на конкуретност в Python е чрез базирана на нишка конкуретност с помощта на модула threading. В тази статия ще изследваме основите на конкурираната основа на нишки, ще научим как да създаваме и управляваме нишки и ще проучим различни техники за синхронизиране и споделяне на данни между нишки.

Какво представлява конкурентността въз основа на нишки?

Накратко, това е изпълнението на множество нишки в рамките на един процес. Нишка е единица на изпълнение, която работи независимо, но споделя същото адросно пространство с други нишки в същия процес. Като използваме множество нишки, можем да изпълняваме множество задачи едновременно, като ефективно използваме наличните ресурси на системата.

Модулът threading в Python предоставя високо ниво на интерфейс за създаване и управление на нишки. Той ни позволява да дефинираме функции или извикваеми обекти, които ще бъдат изпълнени в отделни нишки, което ни позволява конкурентно изпълнение.

Кога да се използват нишки?

Базираната на нишки конкуретност е особено полезна за I/O-свързани задачи, където по-голямата част от времето се изразходва за изчакване на входно/изходни операции. Например, задачи като четене от файлове, правене на мрежови заявки или взаимодействие с база данни могат да бъдат ефективни при използване на нишки за конкурентно изпълнение.

Важно е обаче да се отбележи, че поради глобалния заключващ механизъм (Global Interpreter Lock или GIL) в CPython (основната реализация на Python), производителността на конкурентността чрез нишки може да не бъде значително подобрена за CPU-интензивни задачи. GIL гарантира, че само една нишка може да изпълнява кода на Python в даден момент, ограничавайки потенциала за паралелни изчисления.

Създаване и стартиране на нишки

За да създадете нова нишка в Python, можете да използвате класа Thread от модула threading. Класът Thread приема целева функция като аргумент, която ще бъде изпълнена в новата нишка. Ето пример за създаване и стартиране на нова нишка:


import threading

def my_function():
  # Code to be executed in the new thread
  print("Hello from the new thread!")

# Create a new thread
thread = threading.Thread(target=my_function)

# Start the thread
thread.start()

В този пример, дефинираме проста функция my_function, която ще бъде изпълнена в новата нишка. Създаваме екземпляр на класа Thread, предавайки my_function като целева функция, и след това стартираме нишката с метода start().

Синхронизация на нишки

Когато множество нишки имат достъп и променят споделени ресурси, от съществено значение е да осигурите правилно синхронизиране, за да избегнете условия на състезание (race conditions) и да поддържате данните последователни. Модулът threading в Python предоставя няколко синхронизационни примитиви за координиране на изпълнението на нишките.

 • Заключване (Lock): Заключването е синхронизационен механизъм, който позволява само една нишка да има достъп до критичен раздел от кода в даден момент. Можете да придобиете и освободите заключване с помощта на методите acquire() и release(). Ето пример за използване на заключване:

lock = threading.Lock()

def my_function():
  # Acquire the lock
  lock.acquire()
  # Critical section
  # ...
  # Release the lock
  lock.release()
 • Семафор: Семафорът е друг синхронизационен механизъм, който контролира броя на нишките, които могат да имат достъп до критична секция от кода. Той поддържа брой и методи за проверка и сигнализиране дали броят е нула. Ето пример за използване на семафор:

import threading

semaphore = threading.Semaphore(3) # Allow up to 3 threads

def my_function():
  # Acquire the semaphore
  semaphore.acquire()
  # Critical section
  # ...
  # Release the semaphore
  semaphore.release()
 • Събитие: Събитието е синхронна конструкция, която позволява на нишките да комуникират и да координират своето изпълнение. Една нишка може да зададе събитие с метода set(), а други нишки могат да изчакат събитието с метода wait(). Ето пример за използване на събитие:

import threading

event = threading.Event()

# Thread 1
event.wait() # Wait for the event to be set

# Thread 2
event.set() # Set the event

Споделяне на данни между нишки

Нишките в Python могат да споделят данни чрез достъп до общи променливи. Важно е обаче да се използват подходящи синхронизационни механизми, когато множество нишки имат достъп и променят споделените данни, за да се избегнат условия на състезание (race conditions) и да се поддържа последователност при изпълнението.

Ето пример за споделяне на данни между нишки с помощта на заключване:


import threading

counter = 0
lock = threading.Lock()

def increment():
  global counter
  with lock:
    counter += 1

threads = []
for _ in range(5):
  thread = threading.Thread(target=increment)
  threads.append(thread)
  thread.start()

for thread in threads:
  thread.join()

print("Final counter value:", counter)

В този пример, дефинираме проста функция increment, която увеличава споделения брояч counter. Използваме заключване (lock), за да осигурим изключителен достъп до counter, предотвратявайки състезателни условия. Всяка нишка придобива заключването преди модифициране на counter и го освобождава след това.

Заключение

Базираната на нишки конкуретност е мощен инструмент за подобряване на производителността на вашите Python приложения и скриптове, особено за I/O-свързани задачи. Чрез използване на модула threading можете да създавате и управлявате нишки, да синхронизирате тяхното изпълнение с помощта на заключвания, семафори и събития и безопасно да споделяте данни между тях. Не забравяйте, че поради GIL, производителността на конкурираната основа на нишки може да не бъде значително подобрена за CPU-интензивни задачи.

Последно обновяване: май 3, 2024