В предишната ни статия разгледахме основните шаблони за дизайн на класове в Python – наследяване и композиция. Днес ще се гмурнем по-дълбоко в писането на висококачествен обектно-ориентиран код с помощта на принципите SOLID. Ще обясним всеки от петте принципа, ще дадем конкретни примери за тяхното приложение в Python и ще обсъдим ползите от следването им. Готови ли сте да издигнете своя обектно-ориентиран дизайн до следващото ниво? Нека започваме!

Какво представляват принципите SOLID?

SOLID е акроним, който представлява пет ключови принципа за дизайн на обектно-ориентиран софтуер. Тези принципи, формулирани от Robert C. Martin (известен още като Uncle Bob), имат за цел да направят софтуерните системи по-лесни за разбиране, по-гъвкави и по-лесни за поддържане. Ето кратко описание на всеки принцип:

 1. Single Responsibility Principle (SRP): Един клас трябва да има само една причина да се променя.
 2. Open-Closed Principle (OCP): Класовете трябва да бъдат отворени за разширение, но затворени за модификация.
 3. Liskov Substitution Principle (LSP): Подкласовете трябва да могат да бъдат заместени за техните базови класове.
 4. Interface Segregation Principle (ISP): Много специфични интерфейси са по-добри от един общ интерфейс.
 5. Dependency Inversion Principle (DIP): Зависете от абстракции, а не от конкретни имплементации.

Нека разгледаме всеки принцип по-подробно и да видим как можем да ги приложим в нашия Python код.

Single Responsibility Principle (SRP)

SRP гласи, че един клас трябва да има само една отговорност и следователно само една причина да се променя. С други думи, класът трябва да бъде свързан с само една част от функционалността на софтуера и тази отговорност трябва да бъде изцяло енкапсулирана от класа.

Ето пример за клас, който нарушава SRP:


class Employee:
  def __init__(self, name, email):
    self.name = name
    self.email = email

  def save_to_db(self):
    # Запазване на служителя в база данни
    pass

  def send_email(self, message):
    # Save employee into DB
    pass

Този клас Employee има две отговорности – управление на данните за служителя и изпращане на имейли. Ако изискванията за имейл съобщенията се променят, ще трябва да променим класа Employee, което нарушава SRP.

Ето подобрена версия, която разделя отговорностите в два отделни класа:


class Employee:
  def __init__(self, name, email):
    self.name = name
    self.email = email

  def save_to_db(self):
    # Save employee into DB
    pass

class EmailSender:
  @staticmethod
  def send_email(to, message):
    # Изпращане на имейл
    pass

Сега класът Employee се грижи само за данните на служителя, а класът EmailSender се грижи за изпращането на имейли. Те могат да се променят независимо един от друг, без да нарушават SRP.

Open-Closed Principle (OCP)

OCP гласи, че софтуерните единици (класове, модули, функции и т.н.) трябва да бъдат отворени за разширение, но затворени за модификация. Това означава, че трябва да можем да разширим поведението на система, без да променяме съществуващия код.

В Python можем да постигнем това чрез използване на наследяване и полиморфизъм. Ето пример:


class Shape:
  def area(self):
    pass

class Rectangle(Shape):
  def __init__(self, width, height):
    self.width = width
    self.height = height

  def area(self):
    return self.width * self.height

class Circle(Shape):
  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius

  def area(self):
    return 3.14 * (self.radius ** 2)

def calculate_total_area(shapes):
  total_area = 0
  for shape in shapes:
    total_area += shape.area()
  return total_area

В този пример имаме базов клас Shape и два производни класа Rectangle и Circle. Функцията calculate_total_area приема списък от форми и изчислява общата им площ. Тя не се интересува от конкретните видове форми, а разчита само на метода area(), който и двата производни класа имплементират.

Ако в бъдеще трябва да добавим нов вид форма, просто можем да създадем нов клас, който наследява Shape и имплементира area(), без да променяме съществуващия код на calculate_total_area. Това е пример за отворено за разширение, но затворено за модификация.

Liskov Substitution Principle (LSP)

LSP, кръстен на Барбара Лисков, гласи, че обектите в програма трябва да могат да бъдат заменени с инстанции на техните подтипове, без това да променя коректността на програмата. С други думи, производните класове трябва да могат да се използват взаимозаменяемо с техните базови класове.

Ето пример за нарушение на LSP:


class Rectangle:
  def __init__(self, width, height):
    self.width = width
    self.height = height

  def set_width(self, width):
    self.width = width

  def set_height(self, height):
    self.height = height

  def area(self):
    return self.width * self.height

class Square(Rectangle):
  def __init__(self, size):
    super().__init__(size, size)

  def set_width(self, width):
    self.width = width
    self.height = width

  def set_height(self, height):
    self.width = height
    self.height = height

Проблемът тук е, че класът Square променя поведението на методите set_width и set_height по начин, който не е консистентен с базовия клас Rectangle. Това означава, че ако се опитаме да използваме Square на място, където се очаква Rectangle, може да получим неочаквано поведение.

Един начин за решаване на този проблем е да използваме композиция вместо наследяване:


class Rectangle:
  def __init__(self, width, height):
    self.width = width
    self.height = height

  def area(self):
    return self.width * self.height

class Square:
  def __init__(self, size):
    self.rectangle = Rectangle(size, size)

  def area(self):
    return self.rectangle.area()

Сега класът Square съдържа инстанция на Rectangle вместо да наследява от него, избягвайки проблемите с подмяната на подклас.

Interface Segregation Principle (ISP)

ISP гласи, че клиентите не трябва да бъдат принуждавани да зависят от интерфейси, които не използват. С други думи, по-добре е да имаме много специфични интерфейси, отколкото един общ интерфейс.

В Python можем да мислим за ISP в контекста на клас с много методи, някои от които не винаги са необходими. Ето пример:


class Machine:
  def print(self, document):
    pass

  def fax(self, document):
    pass

  def scan(self, document):
    pass

Ако имаме клас MultiFunctionPrinter, който наследява от Machine, но клиентът го използва само за печат, той ще зависи от методите fax и scan, които не използва.

По-добър подход е да разделим интерфейса Machine на по-малки, специфични интерфейси:


class Printer:
  def print(self, document):
    pass

class Scanner:
  def scan(self, document):
    pass

class FaxMachine:
  def fax(self, document):
    pass

class MultiFunctionDevice(Printer, Scanner):
  pass

Сега MultiFunctionDevice наследява само методите, които действително трябва, и клиентите могат да зависят само от интерфейса, който използват (Printer).

Dependency Inversion Principle (DIP)

DIP гласи, че:

 1. Модулите на високо ниво не трябва да зависят от модули на ниско ниво. И двата трябва да зависят от абстракции.
 2. Абстракциите не трябва да зависят от детайли. Детайлите трябва да зависят от абстракции.

В практиката това означава, че трябва да използваме абстракции (интерфейси или базови класове) за да дефинираме договори между компоненти на високо и ниско ниво, вместо конкретни имплементации.

Ето пример за нарушение на DIP:


class MySQLConnection:
  def connect(self):
    pass

class UserRepository:
  def __init__(self):
    self.db = MySQLConnection()

  def save(self, user):
    # Save user with self.db
    pass

Тук класът UserRepository е с висока степен на свързаност с конкретната имплементация MySQLConnection. Ако искаме да променим базата данни, ще трябва да променим и UserRepository.

Ето версия, която използва DIP:


class DBConnection:
  def connect(self):
    pass

class MySQLConnection(DBConnection):
  def connect(self):
    pass

class UserRepository:
  def __init__(self, db_connection: DBConnection):
    self.db = db_connection

  def save(self, user):
    # Save with the help of self.db
    pass

Сега UserRepository зависи от абстракцията DBConnection, вместо от конкретна имплементация. Можем да предадем всяка база данни, която имплементира интерфейса DBConnection, правейки кода по-гъвкав и лесен за поддръжка.

Заключение

В тази статия разгледахме принципите SOLID за дизайн на обектно-ориентиран софтуер и видяхме как да ги приложим в Python код. Като следваме тези принципи, можем да създаваме код, който е:

 • По-лесен за разбиране и поддържане;
 • По-гъвкав и отворен за разширение;
 • По-малко склонен към грешки и неочаквано поведение;
 • По-лесен за тестване и повторно използване.

Разбира се, SOLID принципите не са твърди правила, а по-скоро насоки, които да ни помогнат да вземаме по-добри дизайн решения. В реалния свят понякога се налага да правим компромиси и не винаги е практично или възможно да следваме принципите перфектно.

Въпреки това, стремежът да разбираме и прилагаме SOLID принципите може значително да подобри качеството на нашия обектно-ориентиран код. Те са мощни инструменти в арсенала на всеки Python разработчик.

Надявам се тази статия да е помогнала да осветли SOLID принципите и да ви е дала някои практически идеи как да ги приложите в своя Python код. Щастливо програмиране и нека вашите класове бъдат SOLID!

Последно обновяване: май 4, 2024