В днешната статия ще се потопим в света на езиковите модели и по-специално в архитектурата, която революционизира областта – трансформърите. Ще се фокусираме върху GPT (Generative Pre-trained Transformer) моделите, които са в основата на съвременните системи за генериране на естествен език като ChatGPT. Ще разгледаме ключовите концепции, ще анализираме архитектурата на GPT и ще демонстрираме как да обучим и използваме GPT модел с Python и популярната библиотека transformers на Hugging Face. Нека започваме!

Защо езиковите модели са важни?

Езиковите модели са в центъра на много приложения за обработка на естествен език (NLP) като машинен превод, обобщаване на текст, генериране на текст, отговаряне на въпроси и sentiment анализ. Те имат за цел да уловят статистическата структура и семантиката на естествения език, позволявайки на компютрите да разбират, генерират и манипулират човешка реч и текст.

В миналото доминираха традиционни подходи като n-gram моделите и скритите модели на Марков (HMM), но напоследък дълбокото обучение, и по-специално трансформърите, промениха изцяло ландшафта на NLP. Трансформърите превъзхождат предишните методи по отношение на качество, мащабируемост и трансферируемост на обучението между различни задачи.

Въведение в архитектурата на трансформъра

Преди да навлезем в GPT, нека първо разберем основната архитектура на трансформърите. Трансформърът е въведен за първи път в новаторската статия „Attention Is All You Need“ от Vaswani et al. (2017). Ключовите компоненти на трансформъра са:

 1. Attention механизъм: Трансформърите разчитат на self-attention – механизъм, който позволява на модела да съблюдава различни части от входната последователност, когато обработва всеки елемент. Това помага за улавяне на дългосрочни зависимости и контекст.
 2. Encoder-Decoder архитектура: Оригиналният трансформър се състои от encoder, който обработва входните данни, и decoder, който генерира изходната последователност. Енкодерът и декодерът се състоят от multiple идентични слоеве, всеки от които съдържа self-attention и feed forward neural networks.
 3. Positional Encoding: Тъй като трансформърите не използват рекурентни или конволюционни слоеве, те нямат вграден механизъм за улавяне на позиционната информация. Вместо това се добавя positional encoding към входните embeddings, за да се кодира относителната или абсолютната позиция на всеки токен.

Въпреки че първоначално бяха създадени за машинен превод, трансформърите бързо станаха доминираща архитектура за различни NLP задачи поради техните превъзходни резултати и мащабируемост.

GPT: Generative Pre-trained Transformer

GPT, въведен от OpenAI, е вид модел на трансформър, специално предназначен за генеративни задачи. За разлика от оригиналния трансформър, GPT използва само decoder частта на архитектурата. Ключовите характеристики на GPT са:

 1. Unsupervised pre-training: GPT моделите се обучават предварително по задачата за моделиране на език – предвиждане на следващия токен в голям корпус от неструктурирани текстови данни. Това позволява на модела да натрупа обширни езикови познания и да улови сложни зависимости.
 2. Трансферно обучение: След предварителното обучение GPT моделът може да бъде фино настроен за различни задачи (класификация, означаване на последователност, генериране на текст) с минимално количество означени данни. Това е известно като трансферно обучение и позволява ефективно използване на предварително обучените езикови представяния.
 3. Генериране: За разлика от другите трансформъри, GPT е оптимизиран за генеративни задачи. Той може да генерира правдоподобен и кохерентен текст, като постепенно семплира следващия токен въз основа на предходната последователност и предварително обучените познания.

От въвеждането си GPT премина през няколко итерации (GPT-2, GPT-3, ChatGPT), като всяка следваща версия увеличава размера на модела и подобрява неговите генеративни способности. Тези модели доведоха до забележителни резултати в редица NLP задачи и доведоха до възхода на мощни езикови системи като ChatGPT.

Как да обучим и използваме GPT модел в Python

Сега, след като разбираме основните концепции зад GPT, нека видим как можем да обучим и използваме GPT модел в Python. Ще използваме библиотеката transformers на Hugging Face, която предоставя предварително обучени модели и лесен за използване API за фино настройване и заявки.

Първо, инсталираме необходимите библиотеки:


# Install the dependencies
pip install transformers torch

След това зареждаме предварително обучен GPT модел и токенизатор:


from transformers import GPT2LMHeadModel, GPT2Tokenizer

model_name = "gpt2" # We can use other models, like "gpt2-medium", "gpt2-large", "gpt2-xl"
tokenizer = GPT2Tokenizer.from_pretrained(model_name)
model = GPT2LMHeadModel.from_pretrained(model_name)

Сега можем да генерираме текст чрез семплиране от модела:


prompt = "Once upon a time"
input_ids = tokenizer.encode(prompt, return_tensors="pt")

output = model.generate(
  input_ids, 
  max_length=50, 
  num_return_sequences=1,
  temperature=0.7
)

generated_text = tokenizer.decode(output[0], skip_special_tokens=True)
print(generated_text)

Това ще генерира продължение на зададения prompt, използвайки предварително обучените езикови познания на модела.

За да настроим фино модела за специфична задача, можем да използваме класовете за обучение и набори от данни, предоставени от transformers:


from transformers import TextDataset, DataCollatorForLanguageModeling
from transformers import Trainer, TrainingArguments

train_path = "path/to/train/text/file"
val_path = "path/to/validation/text/file"

train_dataset = TextDataset(
  tokenizer=tokenizer,
  file_path=train_path,
  block_size=128
)

val_dataset = TextDataset(
  tokenizer=tokenizer,
  file_path=val_path,
  block_size=128
)

data_collator = DataCollatorForLanguageModeling(
  tokenizer=tokenizer, mlm=False
)

training_args = TrainingArguments(
  output_dir="./gpt2-finetuned",
  overwrite_output_dir=True,
  num_train_epochs=3,
  per_device_train_batch_size=4,
  per_device_eval_batch_size=4,
  eval_steps=400,
  save_steps=800,
  warmup_steps=500,
  prediction_loss_only=True,
)

trainer = Trainer(
  model=model,
  args=training_args,
  data_collator=data_collator,
  train_dataset=train_dataset,
  eval_dataset=val_dataset,
)

trainer.train()

Този код ще вземе предварително обучения GPT модел и ще го настрои фино, използвайки нашите специфични за задачата обучителни данни. След обучението можем да използваме фино настроения модел за генериране или прогнозиране по същия начин както предварително обучения.

Заключение и бъдещи посоки

В тази статия разгледахме възхода на трансформърите и по-специално архитектурата GPT за генеративно моделиране на естествен език. Видяхме как мощни предварително обучени езикови модели като GPT могат да бъдат адаптирани за различни NLP задачи чрез трансферно обучение и фино настройване.

С нарастващия размер и сложност на езиковите модели като GPT-3 и ChatGPT станахме свидетели на забележителни подобрения в качеството и съгласуваността на генерирания текст. Тези модели имат потенциала да трансформират начина, по който взаимодействаме с машините, и да отключат широк спектър от приложения – от автоматизирано генериране на съдържание до интелигентни чат ботове и виртуални асистенти.

Въпреки това, има още много предизвикателства и открити въпроси в областта на трансформърите и генерирането на език. Някои от ключовите насоки за бъдещи изследвания включват:

 1. Подобряване на ефективността на модела: Обучението и изпълнението на големи трансформатори все още изисква значителни изчислителни ресурси. Техники като дистилация на познания, количествено определяне и структурирани разредени матрици могат да помогнат за намаляване на изчислителния отпечатък.
 2. Справяне с пристрастия и токсичност: Езиковите модели могат да усвоят и усилят нежелателни пристрастия и токсични модели, присъстващи в обучителните данни. Необходими са техники за откриване и смекчаване на тези пристрастия, за да се гарантира безопасно и етично разгръщане.
 3. Включване на външни знания: Въпреки че са мощни, трансформърите все още се ограничават до познанията, присъстващи в техните обучителни данни. Интегрирането на структурирани външни познания (напр. бази знания, онтологии) може да разшири възможностите им и да подобри логическите им способности.
 4. Многоезични и мултимодални модели: Повечето трансформъри са съсредоточени върху един език или модалност (напр. текст). Разработването на многоезични и мултимодални модели, които могат да обработват текст, изображения, реч и видео едновременно, ще разшири обхвата на приложенията.

Напредъкът в трансформърите и генеративните езикови модели вещае вълнуваща нова ера в NLP и изкуствения интелект. С мощта да разбират и генерират човешка реч, тези модели имат потенциала да преобразят начина, по който взаимодействаме с машините и да отключат безбройни нови приложения. Въпреки че все още има много предизвикателства пред нас, бъдещето на езиковите технологии никога не е изглеждало по-ярко.

Надявам се тази статия да е разкрила света на архитектурата GPT и да е събудила интереса ви да опитате мощта на трансформерите. Независимо дали сте изследовател, инженер по машинно обучение или ентусиазиран от технологиите, овладяването на тези инструменти и техники ще бъде от съществено значение за успеха в областта на естествената обработка на езика.

Категории:

AI програмиране,

Последно обновяване: май 4, 2024