В предишните ни статии разгледахме как да изграждаме мащабируеми краулъри с помощта на Scrapy и как да извършваме асинхронен уеб скрапинг, използвайки aiohttp. Днес ще се фокусираме върху една фундаментална концепция в уеб скрапинга – типовете екстрактори. Ще обясним какво представляват екстракторите, ще разгледаме най-често срещаните типове и ще покажем практически примери за тяхното използване с популярни Python библиотеки като BeautifulSoup и lxml. Като разберете различните подходи за извличане на данни от HTML и XML, ще можете да се справяте с разнообразни предизвикателства при скрапинг на уебсайтове. Нека започваме!

Какво са екстрактори?

В контекста на уеб скрапинга, екстракторите са инструменти или техники, които ни позволяват да извличаме специфични данни от HTML или XML документи. Те ни помагат да идентифицираме и извлечем определени елементи, атрибути или текстово съдържание от структурата на уеб страницата, които са от интерес за нашия скрапинг проект.

Екстракторите са от решаващо значение за ефективния уеб скрапинг, тъй като уеб страниците често съдържат много информация, от която само малка част може да ни е необходима. Чрез използването на подходящи екстрактори можем да изолираме и извлечем само релевантните данни, игнорирайки ненужното съдържание.

Има различни типове екстрактори, всеки със своите предимства и приложения. Нека разгледаме някои от най-често срещаните.

CSS селектори

CSS селекторите са мощен и популярен метод за извличане на данни от HTML документи. Те използват синтаксиса на CSS (Cascading Style Sheets) за идентифициране на елементи въз основа на техните тагове, класове, идентификатори, атрибути и взаимовръзки.

Ето няколко примера за често срещани CSS селектори:

 • tag: Избира всички елементи с определен таг (напр. a за връзки, p за параграфи).
 • .class: Избира всички елементи с определен клас (напр. .title за елементи с class="title").
 • #id: Избира елемента с определен идентификатор (напр. #main за елемент с id="main").
 • [attribute]: Избира всички елементи с определен атрибут (напр. [href] за елементи с атрибут href).
 • selector1 > selector2: Избира всички елементи, отговарящи на selector2, които са преки деца на елемент, отговарящ на selector1.

CSS селекторите са изразителни и лесни за четене, което ги прави предпочитан избор за много скрапинг задачи. Повечето Python библиотеки за уеб скрапинг, като BeautifulSoup и Scrapy, поддържат CSS селектори извън кутията.

Ето пример за използване на CSS селектори с BeautifulSoup за извличане на всички заглавия от уеб страница:


from bs4 import BeautifulSoup
import requests

url = 'https://pro-soft.bg'
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')

titles = soup.select('h1.title')
for title in titles:
  print(title.text)

В този код, soup.select('h1.title') използва CSS селектор, за да избере всички елементи <h1> с клас title. След това можем да итерираме през намерените елементи и да извлечем тяхното текстово съдържание с .text.

XPath

XPath (XML Path Language) е друг мощен език за заявки, често използван за извличане на данни от HTML и XML документи. Подобно на CSS селекторите, XPath позволява идентифициране на елементи въз основа на техните тагове, атрибути и взаимовръзки. Въпреки това, той предлага още по-голяма изразителност и гъвкавост.

Ето няколко примера за често срещани XPath изрази:

 • //tag: Избира всички елементи с определен таг (напр. //a за всички връзки).
 • //@attribute: Избира стойността на определен атрибут от всички елементи (напр. //@href за стойностите на всички href атрибути).
 • //tag[@attribute='value']: Избира всички елементи с определен таг и атрибут със специфична стойност (напр. //a[@class='external'] за всички връзки с class="external").
 • //tag[contains(@attribute, 'value')]: Избира всички елементи с определен таг и атрибут, съдържащ специфична стойност (напр. //a[contains(@href, 'example')] за всички връзки, чийто href атрибут съдържа ‘example’).
 • //tag/text(): Избира текстовото съдържание на всички елементи с определен таг (напр. //h1/text() за текстовото съдържание на всички заглавия <h1>).

XPath е особено полезен, когато трябва да извличаме елементи въз основа на тяхната позиция в документа или спрямо други елементи. Много Python библиотеки, включително lxml и Scrapy, поддържат XPath.

Ето пример за използване на XPath с lxml за извличане на всички URL адреси на връзки от уеб страница:


from lxml import html
import requests

url = 'https://pro-soft.bg'
response = requests.get(url)
tree = html.fromstring(response.text)

urls = tree.xpath('//a/@href')
for url in urls:
  print(url)

Тук, tree.xpath('//a/@href') използва XPath израз, за да избере стойностите на всички href атрибути от елементи <a>. След това можем да итерираме през извлечените URL адреси и да ги обработваме допълнително.

Регулярни изрази

Регулярните изрази (regular expressions или RegEx) са мощен инструмент за търсене и извличане на текстови шаблони от низове. Въпреки че не са специфични за уеб скрапинга, те често се използват в комбинация с други екстрактори за прецизиране или допълнително обработване на извлечените данни.

С регулярните изрази можем да дефинираме шаблони, използвайки специален синтаксис от метасимволи и конструкции. Ето някои основни примери:

 • .: Съвпада с който и да е единичен знак (с изключение на нов ред).
 • *: Съвпада с нула или повече повторения на предходния знак или група.
 • +: Съвпада с едно или повече повторения на предходния знак или група.
 • ?: Съвпада с нула или едно повторение на предходния знак или група.
 • ^: Съвпада с началото на низа.
 • $: Съвпада с края на низа.
 • [...]: Съвпада с който и да е единичен знак в скобите.

Python предлага вграден модул re за работа с регулярни изрази. Много библиотеки за уеб скрапинг, като BeautifulSoup и Scrapy, също поддържат използването на регулярни изрази за извличане на данни.

Ето пример за използване на регулярни изрази с re за извличане на всички имейл адреси от текстов низ:


import re

text = "Contact us at [email protected] or [email protected]"
pattern = r'\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Z|a-z]{2,}\b'

emails = re.findall(pattern, text)
for email in emails:
  print(email)

В този случай, дефинираме шаблон pattern, който съответства на общия формат на имейл адресите. След това използваме re.findall(), за да намерим всички съвпадения на шаблона в текста и ги отпечатваме.

JSON и AJAX

В някои случаи данните, които искаме да извлечем, не са директно вградени в HTML структурата на страницата, а се зареждат динамично чрез AJAX заявки или се предоставят като JSON данни. В такива ситуации може да се наложи да анализираме мрежовия трафик и да извличаме данните от JSON отговорите.

Много уебсайтове използват API endpoints, които връщат данни във формат JSON. Като извлечем и анализираме тези JSON отговори, можем лесно да получим структурирани данни без да се налага да боравим с HTML.

Python предлага вградената библиотека json за работа с JSON данни. Повечето библиотеки за HTTP заявки, като requests, също имат вградена поддръжка за анализиране на JSON отговори.

Ето пример за извличане на данни от JSON API с помощта на requests:


import requests

url = 'https://api.example.com/data'
response = requests.get(url)
data = response.json()

for item in data['results']:
  print(item['name'], item['price'])

В този код, изпращаме GET заявка към API endpoint и използваме .json() метода, за да анализираме JSON отговора в Python речник data. След това можем лесно да достъпим и обработим извлечените данни.

Персонализирани екстрактори

Понякога уебсайтовете имат нестандартна структура или специфични изисквания, които не се поддават лесно на горепосочените общи подходи. В такива случаи може да се наложи да напишем персонализирани екстрактори, съобразени с конкретния сайт.

Персонализираните екстрактори обикновено са функции или класове, които енкапсулират логиката за извличане на данни от специфичната структура на сайта. Те могат да комбинират различни техники, като навигиране по DOM дървото, манипулиране на низове и регулярни изрази, за да идентифицират и извлекат нужните данни.

Написването на персонализирани екстрактори изисква внимателен анализ на HTML структурата на целевия сайт и тестване, за да се гарантира правилното извличане на данните. Въпреки че може да отнеме повече време в сравнение с използването на стандартни екстрактори, те предлагат максимална гъвкавост и контрол върху процеса на уеб скрапинг.

Ето примерна структура на персонализиран екстрактор с BeautifulSoup за извличане на данни от специфичен уебсайт:


from bs4 import BeautifulSoup
import requests

def extract_data(url):
  response = requests.get(url)
  soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
  
  data = []
  for item in soup.select('.item'):
    name = item.select_one('.name').text.strip()
    price = item.select_one('.price').text.strip()
    data.append({'name': name, 'price': price})
  
  return data

url = 'https://example.com/items'
extracted_data = extract_data(url)
for item in extracted_data:
  print(item['name'], item['price'])

Тук дефинираме персонализирана функция extract_data(), която приема URL на страницата, която искаме да скрапваме. Използваме BeautifulSoup и CSS селектори, за да намерим елементите, съдържащи данните, които ни интересуват (в този случай елементи с клас .item, .name и .price), и ги извличаме в структуриран формат. Функцията връща списък от речници, представляващи извлечените данни.

Заключение

В тази статия разгледахме типовете екстрактори, които се използват при уеб скрапинг с Python. Научихме за мощта и гъвкавостта на CSS селекторите, XPath изразите и регулярните изрази за идентифициране и извличане на данни от HTML и XML документи. Разгледахме и как да работим с JSON данни и API, както и как да пишем персонализирани екстрактори за специфични нужди.

Овладяването на различните типове екстрактори е от съществено значение за ефективен и надежден уеб скрапинг. Като разбираме силните страни и приложенията на всеки подход, можем да изберем най-подходящите инструменти за конкретната задача и целевия уебсайт.

Помнете, че успешният уеб скрапинг често изисква комбинация от техники и итеративен подход. Може да се наложи да експериментирате с различни екстрактори и да ги адаптирате, докато получите желаните резултати. С практика и упоритост ще развиете интуиция за най-ефективните подходи за всеки сценарий.

Надяваме се, че тази статия е задълбочила разбирането ви за типовете екстрактори и ви е вдъхновила да опитате различни техники в следващите си проекти за уеб скрапинг.

Категории:

Уеб скрапинг,

Последно обновяване: май 5, 2024